Genital mykoplasmainfeksjon

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Asymptomatiske pasienter bør ikke testes for Mycoplasma genitalium, med visse unntak (se Praktisk). 

Pasienter med påvist Mykoplasma genitalium etter indisert prøvetaking, bør tilbys antibiotikabehandling. Faste seksualpartnere bør tilbys test og behandles ved positiv test.

Denne anbefalingen gjelder ukomplisert genital mykoplasmainfeksjon. Ved kompliserte tilfeller, se egne anbefalinger for hhv. bekkeninfeksjon og  epididymitt.

Konferer spesialist i venerologi ved påvist moksifloksacinresistens.

Antibiotikabehandling 

Behandlingsvarighet vil være avhengig av valgt legemiddel. Anbefalt behandlingsvarighet er oppgitt under de ulike behandlingsregimene.

OBS: Se "Praktisk" for informasjon om bruk av moksifloksacin.

Standardbehandling

 • Azitromycin oral 0,5 g x 1 ladningsdose etterfulgt av azitromycin oral 250 mg x 1 - fra dag 2, i 5 døgn totalt
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet. 

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Ved påvist makrolidresistens

 • Moksifloksacin oral 400 mg x 1 i 7 døgn
Spesielle hensyn
Amming

Moksifloksacin

Opplysninger om overgang av moksifloksacin til morsmelk mangler. Alternativt antibiotikum bør benyttes.

Gravid

Moksifloksacin

Erfaring med bruk av moksifloksacin og levofloksacin hos gravide er svært begrenset. Bør kun brukes på streng indikasjon når det ikke finnes andre alternativer. Konferer spesialist. 

Ved graviditet og amming

 • Azitromycin oral 0,5 g x 1 ladningsdose etterfulgt av azitromycin oral 250 mg x 1 - fra dag 2, i 5 døgn totalt
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet. 

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Cervicitt eller uretritt forårsaket av den seksuelt overførte bakterien Mycoplasma genitalium. 
 • ICPC-2: U72, X85

Symptomer og funn

Hos kvinner:

 • Cervisitt
  • endret utflod 
  • lettblødende cervix med mukopurulent sekret
  • mellomblødninger og/eller postcoitale blødninger.
 • Uretritt
  • dysuri uten hyppig eller sterk vannlatingstrang. 
 • Akutt bekkeninfeksjon (egen anbefaling)

Hos menn:

 • Uretritt
  • utflod
  • dysuri
 • Akutt epididymitt/ orchitt kan forekomme (egen anbefaling).

Supplerende undersøkelser

 • PCR-undersøkelse inkludert resistensbestemmelse for makrolider. Test kan rekvireres sammen med test for klamydia og eventuelt gonoré. 
 • Indikasjon for prøvetaking:
  • Det er ikke indisert å teste asymptomatiske.
  • Ved symptomer og/eller funn forenlig med uretritt/cervicitt, særlig residiverende eller persisterende infeksjon etter doksysyklinbehandling og med negative prøver for klamydia og gonoré (se Symptomer og funn). 
  • Bekkeninfeksjon (PID).
  • Akutt epididymitt eller orkitt hos menn under 50 år.
  • Proktitt (avhengig av risiko basert på seksualanamnese).
  • Fast seksualpartner av pasient med påvist genital mycoplasmainfeksjon.
  • Testing før kirurgisk abort kan vurderes.
 • Prøve tas tidligst to uker etter sannsynlig smittetidspunkt. 
 • Kvinner:
  • Urinprøve fra kvinner er uegnet. 
  • Prøvepinne strykes mot cervix, portio, vaginalvegg og vestibulum. 
  • Selvtatt vaginalpinne har like høy sensitivitet og tas hvis det ikke gjøres gynekologisk undersøkelse. 
 • Menn:
  • Kun de første 10-20 ml urin. Urinprøven tas minst 1 time etter forrige miksjon. 

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Moksiflokasin fås på registreringsfritak:
  • Vær oppmerksom på forsiktighetsregler, interaksjoner og kontraindikasjoner ved bruk av moksifloksacin - for mer informasjon, finn preparatomtale på det Svenske läkemedelsverket (lakemedelsverket.se): Skriv "moxifloxacin" i feltet "Innehåller substans" for å få opp liste over "Godkända eller registrarade läkemedel" og klikk deg til preparatomtale.
 • Resistenstesting etterstrebes i primærprøven for å redusere faren for behandlingssvikt og unødig antibiotikabruk. 
 • Kun fast seksualpartner(e) tilbys test og behandling dersom denne er positiv. Videre smitteoppsporing utover dette er ikke nødvendig.
 • Avstå fra samleie til pasient og eventuelt behandlingstrengende partner har avsluttet behandling.
 • Kontrollprøve er aktuelt ved vedvarende symptomer 3 uker etter behandling. Test samtidig for klamydia og gonoré.
 • Gratis undersøkelse ved mistanke om seksuelt overførbar infeksjon er lovfestet. Behandling av mykoplasmainfeksjon dekkes ikke av blåreseptforskriften § 4 (lovdata.no).

Differensialdiagnoser 

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Cervisitt eller uretritt forårsaket av den seksuelt overførte bakterien Mycoplasma genitalium. Inkubasjonstid er ukjent, men antas å være ca. to uker. 

Nytte av antibiotika

Mykoplasma genitalium er assosiert med non-gonokokk uretritt, cervisitt og bekkeninfeksjon, men ikke i samme grad som klamydia. Epidydimitt, proktitt og SARA (seksuelt ervervet reaktiv artritt) kan forekomme, men er sjelden (Jensen et al., 2016). Det anbefales derfor ikke generell screening for M. genitalium. Dette er i overensstemmelse med internasjonale retningslinjer (Jensen et al., 2016; Soni et al., 2019) og øvrige norske anbefalinger (Oslo universitetssykehus, 2019; Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, 2020).

Valg av antibiotika

Doksysyklin vil kurere infeksjonen i kun 30-40 % av tilfellene, og anbefales derfor ikke som behandlingsvalg. I over 50 % av tilfellene foreligger makrolidresistens (Unemo et al., 2018), og det anbefales derfor testing for dette. Azitromycin anbefales ved følsom bakterie. Moksifloksacin innebærer risiko for alvorlige bivirkninger og interaksjoner, jf. preparatomtale for "moxifloxacin" i Farmaceutiska specialiteter i Sverige, FASS, og anbefales derfor kun ved makrolidresistens. Behandlingsanbefalingen er i overensstemmelse med internasjonale retningslinjer (Jensen et al., 2016; Soni et al., 2019) og øvrige norske anbefalinger (Oslo universitetssykehus, 2019; Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, 2020).