Akutt prostatitt

25.05.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med akutt infeksjon i prostata bør behandles med antibiotika.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: 14 døgn

Standardbehandling

 • Sulfametoksazol og trimetoprim oral 800/160 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Trimetoprim/sulfametoksasol

Anbefales ikke til kvinner som ammer hvis barnet er prematurt og under 4 uker eller har gulsott (på grunn av en teoretisk risiko hyperbilirubinemi).

Trimetoprim/sulfametoksasol

Kan brukes. Overgang til morsmelk er liten. 

Gravid

Trimetoprim/sulfametoksasol

Det er ikke holdepunkter for at sulfa-preparater er teratogene hos mennesker.  Alternativt antibiotikum bør brukes i tredje trimester på grunn av en teoretisk risiko for hyperbilirubinemi hos nyfødte.

Trimetoprim/sulfametoksasol

Det er ikke holdepunkter for at trimetoprim-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør likevel benyttes i første trimester fordi trimetoprim er en folsyreantagonist, og mangel på folsyre kan øke risiko for nevralrørsdefekter.

Nedsatt nyrefunksjon

Trimetoprim/sulfametoksasol

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Ved allergi mot, resistens mot eller behandlingssvikt ved trimetoprim-sulfametoksazol: alternativ med ciprofloksacin

 • Ciprofloksacin oral 0,5 g x 2
Spesielle hensyn
Amming

Ciprofloksacin

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Ciprofloksacin og ofloksacin har tradisjonelt vært lite brukt til ammende på grunn av bekymringer for negative effekter på ledd, men observasjonsstudier har ikke gitt holdepunkter for slike effekter. Brysternærte barn bør observeres for diaré, trøske og andre gastrointestinale bivirkninger.

Ciprofloksacin bivirkning

Ciprofloksacin

Inhalasjon eller systemisk bruk av ciprofloksacin, ofloksacin og levofloksacin gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren, og økt risiko for alvorlige bivirkninger fra muskler, skjelett og nervesystemet. Se mer på Legemiddelverket sine sider: Behandling med fluorokinoloner gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren og Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner.

Gravid

Ciprofloksacin

Utvis forsiktighet, vurder alternativt antibiotikum. Humandata tyder ikke på at kinoloner slik som ofloksacin eller ciprofloksacin er teratogene. Fordi dyrestudier har vist brusk- og skjelettskader etter eksponering for fluorokinoloner, anbefales fortrinnsvis et alternativt antibiotikum.

Nedsatt nyrefunksjon

Ciprofloksacin

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Ved allergi mot, resistens mot eller behandlingssvikt ved trimetoprim-sulfametoksazol: alternativ med ofloksacin

 • Ofloksacin oral 200 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Ofloksacin

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Ciprofloksacin og ofloksacin har tradisjonelt vært lite brukt til ammende på grunn av bekymringer for negative effekter på ledd, men observasjonsstudier har ikke gitt holdepunkter for slike effekter. Brysternærte barn bør observeres for diaré, trøske og andre gastrointestinale bivirkninger.

Gravid

Ofloksacin

Utvis forsiktighet, vurder alternativt antibiotikum. Humandata tyder ikke på at kinoloner slik som ofloksacin eller ciprofloksacin er teratogene. Fordi dyrestudier har vist brusk- og skjelettskader etter eksponering for fluorokinoloner, anbefales fortrinnsvis et alternativt antibiotikum.

Nedsatt nyrefunksjon

Ofloksacin

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Akutt bakteriell infeksjon i prostata som forårsaker symptomer fra urinveiene og bekkensmerter hos menn.
 • Kronisk prostatitt er prostatitt med symptomer > 3 av de siste 6 måneder.
 • ICPC-2: Y73

Symptomer og funn

Akutt prostatitt

 • akutt innsettende smerter bak symfysen, i skrittet, perianalt, ofte utstrålende til eksterne genitalia 
 • eventuelt tilleggssymptomer som ved cystitt: dysuri, pollakisuri, urinretensjon
 • feber med frostanfall kan forekomme
 • rektal eksplorasjon utføres med varsomhet, da prostata vil være oppsvulmet og distinkt trykkøm. 

Supplerende undersøkelser

 • Urinstimmelundersøkelse for påvisning av pyuri og eventuelt nitritt kan være nyttig
 • Dyrkning av midtstråleurin
 • Ved klinisk mistanke tas prøve fra uretra for gonokokker
 • CRP og PSA vil vanligvis være forhøyet. 

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Innleggelse i sykehus ved høy feber og påvirket allmenntilstand.
 • Pasientene utredes for tilgrunnliggende urinveispatologi. 
 • Prostatamassasje unngås på grunn av fare for bakteriemi. 
 • Ved mistenkt eller tidligere påvist resistens (f.eks. ESBL) vurderes behandling etter tidligere resistensbestemmelse eller etter konferering med spesialist.
 • Konferer eventuelt spesialist ved mistanke om kronisk prostatitt (bakteriell eller ikke-bakteriell, se under) for råd om eventuell utredning og behandling.
 • I enkelte tilfeller kan seksuelt overførbare infeksjoner gi prostatitt. Ved høy risiko for eller samtidig påvist klamydia / gonore velges behandling som dekker for dette, se regime i anbefalingen om epididymitt.

Differensialdiagnoser 

 • Kronisk bakteriell prostatitt
 • Kronisk ikke-bakteriell prostatitt
  • Karakteriseres av smerter, og betegnes som kronisk bekkensmertesyndrom
 • Cystitt (egen anbefaling)
 • Pyelonefritt (egen anbefaling)
 • Nyresten
 • Anal abscess eller tumor
 • Prostatahypertrofi 
 • Cancer prostata 

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi 

Akutt prostatitt skyldes sannsynligvis refluks fra uretra eller via lymfekar fra rektum og forårsakes vanligvis av de vanlige urinveisbakteriene. Neisseria gonorrhoeae er nå en svært sjelden årsak. Hyppigst hos menn mellom 40 og 50 år.
Kronisk bakteriell prostatitt skyldes oftere atypiske bakterier (Lipsky et al., 2010). 

Nytte av antibiotika

Antibiotikabehandling er indisert ved akutt prostatitt for å redusere risiko for alvorlige komplikasjoner som bakteriemi, abscessutvikling og metastatiske infeksjoner (Meyrier et al., 2019).

Valg av antibiotika

Behandlingsvalg i oppstartsfasen før resistensbestemmelse er klar, bør ved akutt bakteriell prostatitt være et kinolon eller trimetoprim/sulfametksazol da disse penetrerer godt til prostatisk vev og dekker for de vanligste agens (The European Association of Urology, 2021; Region Hovedstaden, 2018; Meyrier et al., 2019; Svenska Infektionsläkarföreningen, 2020).

Trimetoprim-sulfametoksazol anbefales som førstevalg grunnet smalere spekter, mindre resistensdrivende egenskaper og mindre alvorlige/potensielt irreversible bivirkninger enn fluorokinoloner som er alternativet (European Medicines Agency, 2018; U.S. Food & Drug Administration, 2018; Statens legemiddelverk, 2019). Resistensnivåene til Escherichia coli og Klebsiella for trimetoprim-sulfametoksazol har de siste årene ligget stabilt rundt hhv. 20 % og 13 % (NORM/NORM-VET, 2019). Ved manglende behandlingsrespons blir derfor et kinolon anbefalt.