Antibiotikaprofylakse i tannhelsetjenesten

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikaprofylakse 

Antibiotikaprofylakse ordineres for å forebygge infeksjon. 

Antibiotikaprofylakse før inngrep i munnhulen kan være aktuelt  

 • Hos pasienter med stor risiko for postoperativ infeksjon, se "Risikopasient" under Praktisk.
 • Ved inngrep som medfører stor risiko for postoperativ infeksjon, se "Risikoinngrep" under Praktisk.
 • Ved inngrep som involverer kjevebeinet hos pasienter med risiko for osteonekrose, se under Praktisk.

Antibiotikaprofylakse 

Antibiotikaprofylakse gis som engangsdose 1 time før inngrep ved peroral administrasjon, eller 30 minutter før inngrep ved intravenøs administrasjon. Ved lang operasjonstid kan profylaksen forlenges, men ikke utover operasjonsdagen.

Standardbehandling - Voksne og barn > 40 kg

 • Amoksicillin oral 2 g x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amoksicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Amoksicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Amoksicillin

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Amoksicillin

Reaksjonens type, alvorlighetsgrad, sikkert sammenfall i tid, nylig reaksjon, trekker i retning av at penicilliner bør unngås. Gastrointestinale bivirkninger av penicillin er vanlig, og utgjør ikke en kontraindikasjon. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Amoksicillin

Pasienter som har hatt sikker straksallergisk reaksjon på penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Standardbehandling - Barn < 40 kg

 • Amoksicillin oral 50 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amoksicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Amoksicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Amoksicillin

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Amoksicillin

Reaksjonens type, alvorlighetsgrad, sikkert sammenfall i tid, nylig reaksjon, trekker i retning av at penicilliner bør unngås. Gastrointestinale bivirkninger av penicillin er vanlig, og utgjør ikke en kontraindikasjon. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Amoksicillin

Pasienter som har hatt sikker straksallergisk reaksjon på penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Behandlingsalternativer

Ved penicillinallergi: voksne

 • Klindamycin oral 600 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved penicillinallergi: barn

 • Klindamycin oral 20 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved intravenøs administrasjon: voksne

 • Benzylpenicillin iv 1,2 g x 1
Spesielle hensyn
Amming

Benzylpenicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Benzylpenicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Benzylpenicillin

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Benzylpenicillin

Reaksjonens type, alvorlighetsgrad, sikkert sammenfall i tid, nylig reaksjon, trekker i retning av at penicilliner bør unngås. Gastrointestinale bivirkninger av penicillin er vanlig, og utgjør ikke en kontraindikasjon. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Benzylpenicillin

Pasienter som har hatt sikker straksallergisk reaksjon på penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved intravenøs administrasjon og penicillinallergi: voksne

 • Klindamycin iv 600 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Risikopasienter

Risikopasienter gis antibiotikaprofylakse før invasive prosedyrer i munnhulen som ved 

 • Tannekstraksjon 
 • Dentoalveolær kirurgi 
 • Subgingival depurasjon

Risikopasienter er pasienter med

 • Høy risiko for endokarditt (Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus).
 • Multiple lavgradige risikofaktorer
  • faktorer som hver for seg ikke utgjør indikasjon for antibiotikaprofylakse, men hvor summen av faktorene totalt sett øker risiko for infeksjon 
  • dette gjelder primært multisyke pasienter. Konsulter pasientens lege ved tvil.
 • Alvorlig immunsuppresjon  
  • lave nøytrofile granulocytter (< 1,0 x 10/L) 
  • defekt granulocyttfunksjon 
  • første månedene etter organtransplantasjon eller ved behandling av avstøtningsreaksjon.

Pasienter med risiko for osteonekrose  

 • Undersøk pasienter som skal gjennomgå eller gjennomgår medisinsk behandling som medfører risiko for osteonekrose eller som predisponerer for alvorlige sekveler av odontogene infeksjoner med hensyn på orale infeksjonsfoci og eventuell sanering.
  • eksempler på dette er pasienter som behandles med beinresorpsjonshemmere, som er strålebehandlet mot kjever, organtransplantert, under behandling av hematologiske maligniteter, eller behandlet for hjertekirurgiske inngrep
  • stå i kontakt med pasientens lege.
 • Gi pasienter med risiko for osteonekrose antibiotikaprofylakse ved prosedyrer som involverer kjevebeinet, slik som ved 
  • tannekstraksjoner 
  • dentoalveolær kirurgi. 

Risikoinngrep    

Gi antibiotikaprofylakse ved følgende prosedyrer     

 • Ortognatisk kirurgi 
 • Frakturkirurgi

Overvei antibiotikaprofylakse ved følgende prosedyrer   

 • Implantatkirurgi 
 • Bentransplantasjoner 

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi 

Bakteremi fra munnhulen kan føre til både lokale og spredte infeksjoner. 
Benskadende prosedyrer øker risikoen før osteonekrose hos personer som har gjennomgått strålebehandling eller som bruker benresorpsjonshemmende medisiner (Ruggiero et al., 2014).

Nytte av antibiotika 

For begrunnelse av endokardittprofylakse, se anbefalingen om endokarditt i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus.

Risikoen for komplikasjoner etter invasiv behandling kan være så stor hos noen individer og ved visse prosedyrer at det rettferdiggjør antibiotikaprofylakse for å redusere bakteriemi. Dette er i tråd med anbefalinger internasjonalt (Läkemedelsverket, 2012; Segura-Egea et al., 2017).  

Valg av antibiotika 

Angående antimikrobiell dekning av oral mikroflora, se anbefalingen om Akutte odontogene infeksjoner. Fra et mikrobielt perspektiv kunne fenoksymetylpencillin være et alternativ for antibiotikaprofylakse. Imidlertid har dette virkestoffet en relativt lav absorpsjon med store individuelle variasjoner og kort halveringstid. Derfor er det ikke egnet som profylakse ved oral administrering. Ved intravenøs administrering er disse ulempene mindre viktige. Amoksicillin har derimot god og forutsigbar absorpsjon og lengre halveringstid, og er dermed godt egnet for antibiotikaprofylakse ved oral administrering.