Akutt bronkitt

27.05.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med akutt bronkitt bør som regel ikke tilbys antibiotika.

Annen behandling 

 • Beta2-agonister har symptomatisk effekt ved bronkial obstruksjon. 
 • Ved langvarig hoste vurder utredning med spirometri da det kan dreie seg om bronkial obstruksjon (astma). 
 • Unngå aktiv og passiv røyking som kan forverre sykdommen. 

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Akutt bronkitt er en forbigående infeksjon i slimhinnene i øvre luftveier; luftrøret og bronkiene
 • ICPC-2: R78

Symptomer og funn  

 • Hoste
  • både natt og dag
  • forverres ved anstrengelse
  • kan vedvare i flere uker – median varighet er 21 dager
  • barn kan hoste slik at de brekker seg
 • Purulent ekspektorat ses ofte etter rundt en ukes sykehistorie.
 • Eventuelt dyspné og sårhet i brystet som forverres av hosten.
 • Oftest foreligger pipe- eller knatrelyder.

Supplerende undersøkelser

 • CRP-test
  • kan være nyttig for å skille mellom akutt bronkitt og pneumoni
  • CRP under 20 mg/l taler mot pneumoni
  • verdier mellom 20 og 50 i den første sykdomsuken, og opp mot 100 mg/L ved influensa, med normalisering i løpet av den neste uke, er typisk for en viral infeksjon
 • Spirometri med reversibilitetstest kan være nyttig for å finne de pasienter som har astma
 • Nasofarynksprøve 
  • aktuelt for differensialdiagnostikk med tanke på
   • atypisk pneumoni (egen anbefaling)
   • kikhoste (egen anbefaling)
   • SARS-CoV-2 (koronavirus)
   • RS-virus hos små barn
   • influensavirus
  • røntgen thorax tas ved
   • langvarig sykehistorie
   • usikkerhet om diagnosen.

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Oppfølging med spirometri og reversibilitetstest kan være aktuelt med henblikk på bakenforliggende astma eller kols (se Nasjonal faglig retningslinje om kols). 
 • Ved langvarig forløp kan sekundær bakteriell infeksjon ligge til grunn.

Differensialdiagnoser

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi 

En stor studie i allmennpraksis-setting identifiserte sannsynlig etiologisk agens i 69 % av tilfellene, hvorav hovedparten var virus (Ieven et al., 2018). Av disse har rhinovirus og influensavirus størst betydning. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella Pertussis kan også være etiologiske agens (Smith et al., 2017).  
Pneumokokker, Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis kan være etiologisk agens ved sekundær bakteriell infeksjon, noe som sjelden forkommer. 
Aktiv og passiv røyking kan disponere for, og forverre, sykdommen.

Nytte av antibiotikabehandling

Basert på placebokontrollerte studier av antibiotika ved akutt bronkitt med til sammen 3841 pasienter, er det ikke dokumentert klinisk relevant effekt av antibiotika ved akutt bronkitt, uavhengig av etiologisk agens (Smith et al., 2017). Antibiotikabehandling blir derfor ikke anbefalt ved akutt bronkitt, i likhet med bl.a. britiske retningslinjer (NICE, 2019).