Asymptomatisk bakteriuri

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Ikke-gravide pasienter bør hverken screenes eller behandles for asymptomatisk bakteriuri.

Gravide med økt risiko for urinveisinfeksjon screenes for asymptomatisk bakteriuri ved første svangerskapskontroll, se «Praktisk». Ved påvist asymptomatisk bakteriuri tilbys antibiotika etter resistensbestemmelse, behandling som ved cystitt hos gravide.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Funn av samme bakterie med samme resistensmønster i signifikant mengde (=/> 105 pr ml) i to separate urinprøver tatt med to ukers mellomrom hos en person uten symptomer fra urinveiene.
 • ICPC2-kode: U71 (W84).

Supplerende undersøkelser

 • Screening for asymptomatisk bakteriuri (dyrkningsundersøkelse av midtstråleurinprøve) gjennomføres hos gravide med
  • Tidligere hyppige urinveisinfeksjoner eller gjennomgått pyelonefritt.
  • Tidligere prematur fødsel.
  • Komorbiditet som gir økt infeksjonsrisiko som diabetes, nedsatt immunforsvar etc.
 • Dyrkningsundersøkelse av midtstråleurinprøve gjentas to uker etter screeningprøve er tatt dersom positivt svar.
 • Asymptomatisk bakteriuri foreligger om samme bakterie med samme resistensmønster i signifikant mengde (=/> 105 pr ml) er til stede i to separate urinprøver tatt med to ukers mellomrom.

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

Hos gravide:

 • Ved funn av gruppe-B streptokokker (GBS) i urin:
  • Funnet påføres svangerskapsjournal, uavhengig av mengde.
  • For øvrig håndteres GBS i urinen som annen bakteriuri hos gravide.
 • Ved residiv gjentas behandling i tråd med resistensmønster. 

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Bakteriuri er forårsaket av vanlige uropatogene bakterier, oftest Escherichia coli. 

Forekomsten av asymptomatisk bakteriuri er 2-10 % hos gravide, 1-5 % hos friske premenopausale kvinner og 4-19 % hos friske hjemmeboende eldre. Hos sykehjemspasienter er forekomsten 15-50 % (Nicolle et al., 2019). Tilnærmet alle pasienter med permanent urinveiskateter får bakteriuri.

Nytte av screening og behandling for asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet

Kliniske studier gjennomført på 1960, -70 og -80-tallet tyder på at antibiotikabehandling av asymptomatisk bakteriuri hos gravide reduserer risikoen for pyelonefritt, pre-term fødsel og lav fødselsvekt, men studiene er av lav kvalitet og effekten er usikker (Smaill et al., 2019). I mange land anbefales screening for ABU hos alle gravide, slik vi også har gjort i Norge siden 2005. Kvaliteten på svangerskapsomsorgen er betydelig forbedret siden studiene ble gjennomført. De siste årene er det publisert flere systematiske kunnskapsoversikter som konkluderer med at foreliggende evidens ikke støtter generell screening (Angelescu et al., 2016; Wingert et al., 2019). En nederlandsk studie fra 2015 (Kazemier et al., 2015) viste marginalt økt forekomst av pyelonefritt blant gravide med ABU som ikke fikk behandling versus de som fikk behandling, men ingen forskjell i forekomst av pre-term fødsel eller lav fødselsvekt. I blant annet Danmark anbefales kun screening av gravide med økt risiko for bakteriuri (Sundhedsstyrelsen, 2013). I Norge er det lett tilgang til lege og høy kvalitet på svangerskapsomsorgen, og det anbefales derfor screening kun hos gravide med visse risikofaktorer.

Hos andre enn gravide gir ikke behandling av asymptomatisk bakteruri noen gevinst (Cai et al., 2012). Asymptomatisk bakteriuri beskytter muligens mot kolonisering med mer virulente bakterier. Overflødig antibiotikabehandling kan medføre at urinveiene blir kolonisert med mer resistente eller virulente bakterier enn de opprinnelige (Wullt et al., 2019).